Na voljo 15 mio EUR za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Naslov: Javni razpis za Podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

Upravičeni stroški:

 • stroški ureditve objektov,
 • stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo, vključno z laboratorijsko tehnologijo in IKT,
 • prispevek v naravi,
 • stroški neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe (projektna prijava, projektna in tehnična dokumentacija, poslovni načrt, različne študije, stroški informiranja in obveščanja javnosti …).

Višina sredstev:  15.000.000 EUR od tega

 • 6.000.000 eurov za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop A) ter
 • 9.000.000 eurov za samostojne podjetnike posameznike, zadruge, zavode, gospodarske družbe in gospodarska interesna združenja (sklop B).

Višina subvencije 30% upravičenih stroškov naložbe, ki se lahko poveča za:

 • 5% za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov
 • 5% za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti
 • 5% za naložbe v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v dobrobit živali
 • 5%, če je vsaj 50% vseh kmetijskih zemljišč vključenih v OMD
 • 10% za naložbe upravičencev, katerih sedež oziroma lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih
 • 20% za naložbe mladih kmetov.

Rok za oddajo: 12. septembra 2018 do 24. ure

Več na TEJ povezavi.