KVIAZ – poziv za predlaganje kandidatov

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Svet zavoda Osnovna šola Cerkno sestavlja enajst članov:

– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda in
– trije predstavniki staršev.

Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet.

Mandat članov sveta traja štiri leta, za člana sveta pa je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.

Svet zavoda:

– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca in otroka v vrtcu,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski ali učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev in skupnost učencev,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drugi splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog, za organizacijo šolske prehrane in za opravljanje drugih skupnih del,
– odloča o pritožbah v zvezi z pravicami, odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.

Občina Cerkno poziva k podaji predlogov za predstavnike ustanovitelja.

Predloge, ki naj vsebujejo ime in priimek, naslov kandidata ter njegovo telefonsko številko, se lahko pošlje na elektronski naslov obcina@cerkno.si ali po pošti na Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, najkasneje do 30.10.2017.