Javno zbiranje ponudb za oddajo tržnih stanovanj v lasti Občine Cerkno v najem 2021

admin Obvestila

Občina Cerkno na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), skladno z določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), ob smiselni uporabi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEzL, 57/08 in 62/10 – ZUPJS, 56/2011 Odl.US, 40/2012-ZUJF), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14) ter na podlagi na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) objavlja

Javno zbiranje ponudb za oddajo tržnega stanovanja v lasti Občine Cerkno v najem