Javno zbiranje ponudb za oddajo tržnega stanovanja Občine Cerkno v najem 2018

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Občina Cerkno na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14 in 76/15), skladno z določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), ob smiselni uporabi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08 in 62/10), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 81/11 in 47/14), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 –UPB, 126/07,65/08, 8/10 in 82/13) ter na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07 in 94/14) objavlja

Javno zbiranje ponudb za oddajo tržnega stanovanja Občine Cerkno v najem.