Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN za območje “P7-Prod”

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 8. ter 30. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) župan Občine Cerkno s tem
JAVNIM NAZNANILOM OBVEŠČA JAVNOST O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE »P7-PROD«.