Javno naročilo »Vzdrževanje javnih cest in poti v Občini Cerkno«

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015) ter na podlagi javnega naročila objavljenega na Portalu javnih naročil dne 27.07.2017, Občina Cerkno (v nadaljnjem besedilu naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila »Vzdrževanje javnih cest in poti v Občini Cerkno«.

Ponudba mora biti naročniku dostavljena najkasneje do 16.08.2017, do 12.00 ure, v sprejemno pisarno Občine Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno in mora veljati še najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudb.

Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji in predmetu naročila sme ponudnik zahtevati izključno v pisni obliki preko Portala javnih naročil, kjer bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori naročnika.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo 16.08.2017 ob 13.30 uri na sedežu naročnika.