Javno naročilo »Prevozi otrok v občini Cerkno« za obdobje štirih let

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015) ter na podlagi javnega naročila objavljenega na Portalu javnih naročil dne 12.07.2017, št. objave JN006732/2017-B01, Občina Cerkno (v nadaljnjem besedilu naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila »Prevozi otrok v občini Cerkno«.

Ponudba mora biti naročniku dostavljena najkasneje do 16.08.2017, do vključno 12.00 ure, v sprejemno pisarno Občine Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno in mora veljati še najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudb.

Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji in predmetu naročila sme ponudnik zahtevati izključno v pisni obliki preko Portala javnih naročil, kjer bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori naročnika.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo 16.08.2017 ob 13.00 uri na sedežu naročnika.