Zimska služba

Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo nemoteno odvijanje prometa.

Zimska sezona praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta. V kolikor vremenske razmere brez izvajanja zimske službe ne dovoljujejo prevoznosti cest in javnih poti, pa se čas delovanja zimske službe podaljša.

Način opravljanja, organizacija in izvajanje zimske službe na območju občine Cerkno je določen v Odloku o ureditvi zimske službe v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 33/07).

Zimska služba se opravlja na lokalnih javnih cestah, javnih poteh in površinah za pešce, intervencijskih poteh in drugih podobnih objektih. Izvajalci zimske službe morajo pri izvajanju pluženja in posipanja upoštevati naslednje prioritete:
1. prioriteta: šolske in delavske avtobusne proge, dovozi k zdravstvenemu domu, vzgojno-izobraževalnim ustanovam, gasilskim domovom in drugim javnim ustanovam,
– Glavni trg (avtobusna postaja)
– Sedejev trg (Hotel)
– Ličarjeva ulica (Zdravstveni dom)
– Trg Prekomorskih brigad
– Bevkova ulica (pošta, občina, osnovna šola)
– Pot na Zavrte (Celes)
– Parkirišče Eta, gasilski dom, pokopališče
– Jerebova ulica

2. prioriteta: ostale pomembne občinske poti,
– Vojkova ulica
– Platiševa ulica (Sigade)
– Cesta na Plužne
– pločniki nova Eta, Bevkova ulica, Platiševa ulica,
– Cesta OF, Rožna ulica, Mostaniška cesta, Pot v Strano, Pot pod bregom
– Labinje
– Poljane
– Pot v Čelo
– Gozdarska pot

3. prioriteta: druge javne poti in javne površine,
– odcepi do posameznih hiš in odvoz snega

Prevoznost na cestah prve prioritete mora biti zagotovljena do 5. ure ob delovnih dneh, ceste druge prioritete pa se praviloma usposobijo do 14. ure.

Storitve pluženja in posipanja se izvajajo na skupaj 254 km cest, od tega 105 km lokalnih cest, 140 km javnih poti in 9 km uličnega sistema.