Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS in 30/18)
in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine
Cerkno na 8. redni seji dne 16. 4. 2020 sprejel P R A V I L N I K o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva.

Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok