Dom upokojencev Idrija – pomoč na domu

Kontakti in informacije:

 • Dom upokojencev Idrija, d.o.o.
 • Arkova ulica 4
  5280 Idrija
 • Teja Simonič
  koordinatorka neinstitucionalnih programov
 • 05 372 72 83
 • 051 413 148

Pomoč na domu je za občanke in občane velikega pomena, saj jim omogoča, da tudi takrat, ko zaradi starosti ali invalidnosti ne zmorejo več vsega sami, ostanejo v domačem okolju in živijo kakovostno življenje, pomaga pa jim tudi pri ohranjanju socialnih stikov.

Občina Cerkno je za zagotavljanje pomoči na domu podelila koncesijo Domu upokojencev Idrija. Oglejte si predstavitev dejavnosti doma.

Upravičenec do storitve pomoč na domu:

 • oseba, stara nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, ni sposobne za popolnoma samostojno življenje,
 • oseba s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmore samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
 • druga invalidna oseba, ki ji je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
 • kronično bolna oseba in oseba z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nima priznanega statusa invalida, pa je po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobna za samostojno življenje,
 • hudo bolan otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva,

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev določa, da je upravičenec upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih spodaj navedenih sklopov:

SKLOP A: pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih
pomoč pri oblačenju in slačenju
pomoč pri umivanju
pomoč pri hranjenju
pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb
nega in čiščenje ortopedskih pripomočkov

SKLOP B: gospodinjska pomoč
prinašanje enega pripravljenega obroka hrane
nabava živil in priprava enega obroka hrane
pomivanje uporabljene posode
osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti
postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora

SKLOP C: pomoč pri ohranjanju socialnih stikov
vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in s sorodstvom
spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti
informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca
priprava upravičenca na institucionalno varstvo

Cena storitve se določi v skladu z metodologijo predpisano v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev v urni vrednosti in trenutno znaša:
– prispevek za uporabnika za uro opravljene storitve znaša:
na delavnik: 5,27 EUR
na nedeljo: 6,84 EUR
na praznik: 7,37 EUR

– prispevek za prinos enega pripravljenega obroka hrane – CERKNO (do 3 km):
ob delavnikih: 1,32 EUR
ob nedeljah: 1,84 EUR
ob praznikih: 1,98 EUR

– prispevek za prinos enega pripravljenega obroka hrane – CERKNO (nad 3 km):
ob delavnikih: 1,74 EUR,
ob nedeljah: 2,43 EUR,
ob praznikih: 2,61 EUR.

V občini Cerkno kosilo prinašamo iz kuhinje Hotela Cerkno d.o.o., Cerkno:
Cena malice: 3,90 EUR, cena kosila: 4,90 EUR, 1/2 kosila 4,00 EUR.

Upravičenec mora najprej izpolniti prošnjo za izvajanje storitev. Na podlagi prošnje opravimo obisk na domu, kjer naredimo načrt izvajanja storitev (dogovorimo se v katerem časovnem terminu, katere dni in katere vrste opravil se bo izvajalo). Na podlagi načrta se sklene dogovor o izvajanju storitve, ki se lahko na željo uporabnika kadarkoli prekine, v kolikor uporabnik storitve ne potrebuje/ne želi več ali pa se dopolni, v kolikor uporabnik potrebuje spremenjen obseg ali nabor opravil.

S podporo Občine Cerkno, ki subvencionira naše storitve, je našim občanom omogočeno, da je cena še vedno zelo ugodna.