Cenik odvajanja in čiščenja odpadnih voda

Veljaven od 01.07.2018 dalje

Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda (Uradni list RS, št. 13/17), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17 – v nadaljevanju Uredba) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112 /07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 25. redni seji dne 31.5.2018 sprejel

SKLEP
o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda

I.
ODVAJANJE ODPADNIH VODA

Občinski svet Občine Cerkno potrjuje naslednje predlagane cene:
storitev odvajanja odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)

Storitev Enota mere Cena
Količina dobavljene pitne vode Na m3 dobavljene vode
Odvajanje odpadne vode m3 0,0815 €

omrežnina za odvajanje odpadnih voda– obvezna javna služba (brez DDV)

Velikost priključka Faktor omrežnine Število priključkov Število x faktor Cena za faktor
15 in 20 1 507 507 0,6790
25 in 32 3 11 33 2,0371
40 10 1 10 6,7902
50 15 3 45 10,1853
65 30 0 0 20,3707
80 in 90 50 5 250 33,9511
100 in 125 100 0 0 67,9022
150 200 0 0 135,8043

II.
ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Občinski svet Občine Cerkno potrjuje naslednje predlagane cene:
storitev čiščenja odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)

Storitev Enota mere Cena
Količina dobavljene pitne vode Na m3 dobavljene vode
Čiščenje odpadne vode m3 0,2635 €

– omrežnina za čiščenje odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)

Velikost priključka Faktor omrežnine Število priključkov Število x faktor Cena za faktor
15 in 20 1 507 507 0,2542
25 in 32 3 11 33 0,7627
40 10 1 10 2,5424
50 15 3 45 3,8163
65 30 0 0 7,6272
80 in 90 50 5 250 12,7121
100 in 125 100 0 0 25,4242
150 200 0 0 50,8483

Predlagane cene so izračunane na 4 decimalna mesta. Zaradi zaokrožitev so pri obračunu storitev možna minimalna odstopanja.

III.
PRAZNENJE IN ČIŠČENJE VSEBIN IZ GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV

Do zagotovitve ustrezne tehnične opremljenosti upravljavca se storitve vezane na prevzemanje in čiščenje komunalne odpadne vode in blata iz greznic in MKČN obračunavajo po naročenih in izvedenih storitvah, po naslednjem ceniku upravljavca:

Opis storitve Cena za odvoz brez DDV v EUR
Praznjenje greznice in odvoza blata v naselju Cerkno v količini 0,1 m3 – 3,0 m3 70,00
Praznjenje greznice in odvoza blata izven naselja Cerkno v količini 0,1 m3 – 3,0 m3 75,00
Predelava blata na ČN za 1m3 4,18

IV.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati s 1.7.2018.

Št. 354-0003/2016-5
Cerkno, dne 31. maja 2018

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič, l.r.

Cenik odvajanja in čiščenja odpadnih voda

Veljaven od 01.05.2017 do 30.06.2018

Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 13/17), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12 – v nadaljevanju Uredba) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112 /07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 15. redni seji dne 9.3.2017 sprejel:

SKLEP
o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Občine Cerkno

I.
ODVAJANJE ODPADNIH VODA

Občinski svet Občine Cerkno potrjuje naslednje predlagane cene:
storitev odvajanja odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)

Storitev Enota mere Cena
Količina dobavljene pitne vode Na m3 dobavljene vode
Odvajanje odpadne vode m3 0,1297 €

omrežnina za odvajanje odpadnih voda– obvezna javna služba (brez DDV)

Velikost priključka Faktor omrežnine Število priključkov Število x faktor Cena za faktor
15 in 20 1 514 514 0,4568
25 in 32 3 23 69 1,3703
40 10 0 0 4,5678
50 15 5 75 6,8516
65 30 1 30 13,7033
80 in 90 50 3 150 22,8388
100 in 125 100 2 200 45,6776
150 200 1 200 91,3553

II.
ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Občinski svet Občine Cerkno potrjuje naslednje predlagane cene:
storitev čiščenja odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)

Storitev Enota mere Cena
Količina dobavljene pitne vode Na m3 dobavljene vode
Čiščenje odpadne vode m3 0,3345 €

– omrežnina za čiščenje odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)

Velikost priključka Faktor omrežnine Število priključkov Število x faktor Cena za faktor
15 in 20 1 514 514 0,1201
25 in 32 3 23 69 0,3604
40 10 0 0 1,2014
50 15 5 75 1,8022
65 30 1 30 3,6043
80 in 90 50 3 150 6,0072
100 in 125 100 2 200 12,0144
150 200 1 200 24,0288

Predlagane cene so izračunane na 4 decimalna mesta. Zaradi zaokrožitev so pri obračunu storitev možna minimalna odstopanja.

III.
PRAZNENJE IN ČIŠČENJE VSEBIN IZ GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV

Do vzpostavitve popolnega katastra nepretočnih in pretočnih greznic in zagotovitve ustrezne tehnične opremljenosti upravljavca se storitve vezane na prevzemanje in čiščenje komunalneodpadnevodein blata iz greznic in MKČN obračunavajo po naročenihin izvedenih storitvah, po naslednjem ceniku upravljavca:

Opis storitve Cena za odvoz brez DDV v EUR
Praznjenje greznice in odvoza blata v naselju Cerkno v količini 0,1 m3 – 3,0 m3 70,00
Praznjenje greznice in odvoza blata izven naselja Cerkno v količini 0,1 m3 – 3,0 m3 75,00
Predelava blata na ČN za 1m3 4,18

IV.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati s 1.5.2017.

Št. 354-0003/2016-4
Cerkno, dne 9. marca 2017

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič, l.r.