Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022.

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest, tudi na območju Občine Cerkno.

Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke na novo zaposlovanje in ohranjanje delovnih mest ali vsaj na ohranjanje delovnih mest, tehnološko razvojne programe ali spodbujanje razvoja podjetništva in/ali spodbujanje razvoja turizma.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezano z:

 • vzpostavitvijo nove poslovne enote,
 • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
 • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote vlagatelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, ali
 • bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah oziroma Zakona o zadrugah oziroma po ustreznih predpisih, ki veljajo v drugih državah in bodo izvedle investicijo na upravičenem območju.

Upravičeni stroški po tem razpisu so:

 • nakup strojev in opreme,
 • nakup nematerilanih naložb,
 • gradbena-obrtniška-inštalacijska dela,
 • nakup objektov in zemljišč.

Najvišja dovoljena intenzivnost pomoči v Zahodni kohezijski regiji, kamor spada Občina Cerkno, ne sme preseči spodaj navedenih deležev in je dovoljena samo za nove gospodarske dejavnosti:

 • 30% vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
 • 20% vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja, in
 • 10% vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Rok za oddajo vloge za prvo odpiranje je 30. 4. 2021.

Vir: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/dodaj-javna-objavajavni-razpis-za-sofinanciranje-zacetnih-investicij-in-ustvarjanja-novih-delovnih-mest-na-obmejnih-problemskih-obmocij-v-letih-2021-in-2022/