Javni razpis za direktorja LTO Laufar Cerkno (m/ž)

admin Javna naročila, razpisi in objave, Kadrovski razpisi

Svet zavoda Lokalne turistične organizacije Laufar Cerkno objavlja javni razpis za delovno mesto:

DIREKTOR (m/ž)
Lokalne turistične organizacije Laufar Cerkno

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • izobrazba najmanj šeste stopnje,
 • poznavanje značilnosti turizma na območju občine Cerkno,
 • 3 leta izkušenj na področju turizma oziroma s turizmom povezanih dejavnosti,
 • poznavanje dela z računalnikom,
 • aktivno znanje vsaj enega tujega jezika EU (prednost angleščina in nemščina),
 • predložitev programa dela zavoda za mandatno obdobje,
 • državljanstvo Republike Slovenije.

Kandidati morajo ob prijavi predložiti naslednje obvezne priloge:

 • izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere morata biti razvidni stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena oz. fotokopija diplome,
 • kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih izkušenj na področju turizma oziroma s turizmom povezanih dejavnosti,
 • izjavo o poznavanju dela z računalnikom,
 • izjavo o aktivnem znanju tujega jezika,
 • program dela zavoda za mandatno obdobje,
 • izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije oz. fotokopijo potrdila o državljanstvu RS ali osebnega dokumenta.

V prijavi lahko poleg formalne izobrazbe kandidati navedejo tudi druga znanja in veščine, ki so jih pridobili.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi ter na podlagi razgovora s kandidati, kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami na področju turizma ter s poznavanjem delovnega področja turizma oziroma s turizmom povezanih dejavnosti na območju občine Cerkno.

Direktor bo imenovan za mandatno obdobje štirih let.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici do 8. 5. 2015 na naslov:
LTO LAUFAR CERKNO, Močnikova ulica 2, 5282 Cerkno, s pripisom: »Javni razpis za imenovanje direktorja LTO«.

Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. O izidu razpisa bodo prijavljeni kandidati pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri.

Dodatne informacije o izvedbi javnega razpisa na tel. 05 37 34 645.

Svet zavoda LTO Laufar Cerkno