Javni razpis za direktorja LTO Laufar Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Svet zavoda Lokalne turistične organizacije Laufar Cerkno objavlja javni razpis za delovno mesto:

DIREKTOR (m/ž)

Lokalne turistične organizacije Laufar Cerkno

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali visokošolska strokovna izobrazba prve stopnje (prva bolonjska stopnja),
 • poznavanje značilnosti turizma na območju občine Cerkno,
 • najmanj 3 leta vodstvenih izkušenj na področju turizma ali s turizmom povezanih dejavnosti,
 • poznavanje dela z računalnikom,
 • aktivno znanje vsaj enega tujega jezika EU,
 • državljanstvo Republike Slovenije.

Kandidati morajo ob prijavi predložiti naslednje obvezne priloge:

 • izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere morata biti razvidni stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena oz. fotokopija diplome,
 • kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih izkušenj na področju turizma oziroma s turizmom povezanih dejavnosti,
 • izjavo o poznavanju dela z računalnikom,
 • izjavo o aktivnem znanju tujega jezika,
 • program dela zavoda za mandatno obdobje,
 • izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije oz. fotokopijo potrdila o državljanstvu RS ali osebnega dokumenta.

V prijavi lahko poleg formalne izobrazbe kandidati navedejo tudi druga znanja in veščine, ki so jih pridobili.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi ter na podlagi razgovora s kandidati, v kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami na področju turizma ter s poznavanjem delovnega področja turizma oziroma s turizmom povezanih dejavnosti na območju občine Cerkno.

Direktor bo imenovan za mandatno obdobje štirih let.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici do 12. 2. 2021 na naslov:

OBČINA CERKNO, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, s pripisom: »Javni razpis za imenovanje direktorja LTO Laufar Cerkno«.

Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. O izidu razpisa bodo prijavljeni kandidati pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri.

Dodatne informacije o izvedbi javnega razpisa na tel. 031 347 659.

Svet zavoda LTO Laufar Cerkno