Javni razpis za delovno mesto direktorja LTO Laufar Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Kadrovski razpisi

Svet zavoda “Lokalna turistična organizacija Laufar Cerkno” objavlja javni razpis za delovno mesto

direktorja Lokalne turistične organizacije Laufar Cerkno

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • izobrazba najmanj šeste stopnje
 • poznavanje značilnosti turizma na območju občine Cerkno
 • 3 leta izkušenj na področju turizma oziroma s turizmom povezanih dejavnosti
 • poznavanje dela z računalnikom
 • aktivno znanje vsaj enega tujega jezika EU (prednost angleščina in nemščina)
 • predložitev programa dela zavoda za mandatno obdobje
 • državljanstvo Republike Slovenije

Direktor bo imenovan za mandatno obdobje štirih let.

Kandidati morajo ob prijavi predložiti naslednje obvezne priloge:

 • dokazilo o doseženi strokovni izobrazbi (fotokopija diplome)
 • kratek življenjepis z navedbo delovnih izkušenj ter fotokopijo delovne knjižice
 • izjavo o poznavanju dela z računalnikom
 • izjavo o aktivnem znanju tujega jezika
 • program dela zavoda za mandatno obdobje
 • fotokopijo potrdila o državljanstvu RS ali osebnega dokumenta

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici do 31.3.2008 na naslov:
Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno , s pripisom “Javni razpis za imenovanje direktorja LTO – ne odpiraj”.

Obravnavale se bodo le pravočasne in popolne vloge. O izidu razpisa bodo prijavljeni kandidati pisno obveščeni v roku 8. dni po izdaji odločbe o izbiri.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške

Svet zavoda