logo mmi

Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Mestni muzej Idrija, Muzej za Idrijsko in Cerkljansko

admin Novice

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/084/1020/11111/1368/1661/17 in 21/18 – ZNOrg) in 10. člena Odloka o uskladitvi delovanja javnega zavoda Mestni muzej Idrija, Muzej za Idrijsko in Cerkljansko z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 100/06 in 43/09) Občina Idrija objavlja

Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Mestni muzej Idrija, Muzej za Idrijsko in Cerkljansko

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:

  • univerzitetna izobrazba smeri ene od muzejskih strok, ki so zastopane v dejavnosti muzeja,
  • najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega tri leta na področju dela zavoda,
  • organizacijske in vodstvene sposobnosti,
  • aktivno znanje slovenskega jezika,
  • aktivno znanje enega svetovnega jezika.

K prijavi morajo kandidati priložiti:

  • življenjepis,
  • dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka,
  • program dela zavoda za mandatno obdobje.

Občina Idrija bo izbranega kandidata po predhodnem mnenju sveta zavoda imenovala za direktorja zavoda za obdobje petih let.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku osmih (8) dni po izdaji sklepa o imenovanju.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici do vključno petka, 12. novembra 2021, na naslov: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, s pripisom »Ne odpiraj – prijava na razpis direktorja muzeja«.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Javni razpis – direktor MMI

Številka: 014-0006/2021-2

Idrija, dne 13.10.2021

 

Občina Idrija

Župan

Tomaž Vencelj