Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji referent v Službi za urejanje prostora in varstvo okolja

admin Javna naročila, razpisi in objave, Kadrovski razpisi

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in 65/08) objavlja Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta

VIŠJI REFERENT m/ž
v Službi za urejanje prostora in varstvo okolja

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj višja strokovna izobrazba gradbene smeri,
 • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka (kandidat, ki nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, mora ta pogoj izpolniti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja),
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Okvirna vsebina delovnega področja:

 • delo na področju urejanja prostora,
 • vodenje predpisanih evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi,
 • izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi
  evidence, pa zakon določa izdajo potrdila o dejstvu,
 • vodenje zahtevnih upravnih postopkov na I. stopnji,
 • opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

V roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi mora kandidat opraviti obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv.

Prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere morata biti razvidni stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (iz opisa mora nedvoumno izhajati, da delovne izkušnje izhajajo iz opravljanja dela na delovnih mestih, za katera se zahteva najmanj višja strokovna izobrazba),
 3. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, iz katere mora biti razvidna ustanova na kateri je kandidat opravljal izpit in leto opravljanja izpita (če kandidat izpit ima),
 4. izjavo kandidata, da
  – je državljan Republike Slovenije,
  – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Cerkno pridobiti podatke iz uradnih evidenc, ki so navedeni v 4. točki. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da kandidat k prijavi z dokazili priloži tudi kratek življenjepis. V prijavi lahko poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi ter na podlagi razgovora s kandidati, kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami v lokalni samoupravi ter s poznavanjem delovnega področja urejanja prostora.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu višji referent III, z možnostjo napredovanja v naziv višji referent II in višji referent I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Cerkno, Bevkova ulica 9, Cerkno in delno na terenu.

Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici najkasneje do 6.3.2009 na naslov: OBČINA CERKNO, Bevkova ulica 9, Cerkno, s pripisom: “Razpis za delovno mesto – urejanje prostora”.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri.

Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja daje mag. Martin Raspet, tel. 05 37 34 642.

Številka: 100-0004/2009
Cerkno, dne 24.2.2009