logo

Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: VIŠJI SVETOVALEC III V SLUŽBI ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE Z REŽIJSKIM OBRATOM – M/Ž

admin Javni razpisi, Kadrovski razpisi

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS, v nadaljevanju ZDR-1) ter 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, v nadaljevanju ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju

 

Višji svetovalec III v službi za okolje in prostor z režijskim obratom- m/ž (šifra delovnega mesta C027010)

 

Javni natečaj za prosto delovno mesto Višji svetovalec III v službi za okolje in prostor z režijskim obratom se objavi na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ter na spletni strani Občine Cerkno http://www.cerkno.si/category/javna-narocila-razpisi-in-objave/.

 

Višji svetovalec v službi za okolje in prostor z režijskim obratom je uradniško delovno mesto v nazivu višji svetovalec III.

 

Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje:

 

Osnovni pogoji
 • Najmanj naslednja stopnja izobrazbe:
  • Specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) (17001)
  • Visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)  (17002)
  • Magistrska izobrazba  (17003)
 • Smer izobrazbe:

o   gradbeništvo, arhitektura, urbanizem

·         Znanje uradnega jezika

·         4 let delovnih izkušenj

 • usposabljanje za imenovanje v naziv
 • izpolnjevanje pogojev za pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega prostorskega načrtovalca v skladu s predpisi, ki urejajo arhitekturno in inženirsko dejavnost
 • strokovni izpit iz upravnega postopka
 • državljanstvo Republike Slovenije
 • da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev

·         da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti

Dodatna funkcionalna znanja ·      uporaba računalniških programov·      vozniški izpit B kategorije
Posebni delovni pogoji DA, možnost dela od doma v skladu z notranjim aktom delodajalca
Poskusno delo NE

 

Delovne izkušnje so v skladu s 13. točko 6. člena ZJU delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Izkušnje in znanje kandidata s področja urbanizma lahko pomenijo prednost pri izbiri.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

 

V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga je dolžan opraviti najpozneje v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi skladno s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13).

 

Naloge na tem delovnem mestu:

 

 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
 • vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
 • strokovno svetovanje županu v zadevah urejanja prostora,
 • koordiniranje področja urbanizma in skrb za celostno politiko prostorskega razvoja občine,
 • skrb za koordinacijo priprave prostorskih aktov med občino in izdelovalcem prostorskega akta,
 • izvajanje nalog v postopkih lokacijske preveritve,
 • izvajanje nalog, povezanih s pripravo strokovnih podlag in analiz na področju načrtovanja in urejanja prostora,
 • izvajanje nalog v zvezi z množičnim vrednotenjem nepremičnin,
 • izvajanje nalog v zvezi z ukrepi zemljiške politike, ki se nanašajo na razvoj stavbnih zemljišč, varovanje zemljišč, prenovo in urejenost prostora, vodenje postopkov s področja komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč,
 • organiziranje in vodenje postopkov priprave in obravnave prostorskih aktov,
 • opravljanje drugih nalog z delovnega področja oddelka po nalogu nadrejenega.
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog opravljanje drugih nalog po navodilu in nalogu župana in direktorja občinske uprave

Prijava mora vsebovati:

 1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. pisno izjavo oziroma dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prenehanja delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, opiše delo, ki ga je opravljal pri delodajalcu ter navede, katera stopnja strokovne izobrazbe je bila zahtevana za zasedbo delovnega mesta,
 3. izjavo kandidata da:

–           je državljan Republike Slovenije,

–           ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

–           zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

 1. izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje organu, ki objavlja javni natečaj, pridobitev podatkov iz uradne evidence,
 2. pisno izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv ali fotokopijo potrdila o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv, če ima kandidat le-tega že opravljenega,
 3. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka ali fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu iz upravnega postopka, če ima kandidat le-tega že opravljenega,
 4. lastnoročno podpisano izjavo kandidata, da za namen javnega natečaja dovoljuje Občini Cerkno, Bevkova 9, 5282 Cerkno, pridobiti podatke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša ali ne poda navedene izjave, je dolžan sam predložiti vsak ustrezna dokazila.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Zaželeno je, da za slednje priloži tudi ustrezna dokazila.

 

V izbirnem postopku se bo preverjala strokovna usposobljenost kandidata na podlagi dokumentacije, priložene k prijavi kandidata, ter po potrebi na podlagi osebnih razgovorov. Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo delovne izkušnje, ki so enake ali podobne kot je področje razpisanega delovnega mesta.

 

Izbrani kandidat bo delo opravljal v uradniškem nazivu višji svetovalec II z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas in s polnim delovnim časom s šestmesečnim poskusnim delom, če po opravljenem predhodnem zdravstvenem pregledu in varnostnem preverjanju ne bo ugotovljenih zadržkov. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno.

 

Kandidat vloži prijavo s prilogami v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo

“Ne odpiraj – Javni natečaj – Višji svetovalec II ” na naslov:

 

Občina Cerkno

Bevkova ulica 9

5282 Cerkno

do 22.10.2020.

 

Za pisno obliko se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@cerkno.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidat v zadevo elektronskega sporočila navede “Ne odpiraj – Javni natečaj – Višji svetovalec III “.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na spletni strani Občine Cerkno.

 

Izbranemu kandidatu bo izdan sklep o izbiri, ostali kandidati bodo prejeli sklep o neizbiri.

 

Dodatne informacije o javnem natečaju ponudniki dobijo na telefonu 05/37-34-640 ali elektronskem naslovu obcina@cerkno.si.

 

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 100-0005/2020-1

Datum: 16.10.2020

Župan Občine Cerkno

Gašper Uršič