107044733_593034464737931_2490501413523428346_n

Dejstva in zmote o ravnanju z odpadki v Cerknem

admin Novice

Pogosto se pojavljajo dvomi, kakšen je smisel ločevanja odpadkov, saj so položnice za komunalne storitve vedno višje, komunalni delavci pa ‘tako ali tako vse zmečejo na isti kup’. Skrb vsakega posameznika bi morala biti, da je ustrezno informiran, saj lahko le na ta način razume delovanje sistema in sledi skupnemu cilju, ki je čistejše okolje. V tem zapisu smo za vas zbrali najpomembnejše informacije glede ločevanja odpadkov: kaj se dogaja z njimi, ko jih odvržete, kako je sestavljena položnica za komunalne storitve in kaj se zgodi, če odpadkov ne ločujete.  

Kaj plačujemo in kako naj ločujemo?  

Vsako gospodinjstvo in vsak povzročitelj odpadkov v občini Cerkno preko položnice za komunalne storitve Komunali Idrija plačuje storitve ravnanja s komunalnimi odpadki, pri čemer je znesek odvisen od storitev, ki jih posameznik koristi. Vsak uporabnik, ki uporablja vodo iz javnega vodovoda, plača še vse postavke pri obračunu storitev oskrbe s pitno vodo. Glede na to, kako ima urejeno odvajanje odpadne vode, pa plača tudi storitve odvajanja in čiščenja odpadne vode oziroma storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.

Novembra 2019 je Komunala Idrija v občini Cerkno uvedla obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki glede na dejanske količine zbranih, obdelanih in odloženih odpadkov. Takšen način obračuna bomo v Cerknem obdržali tudi v prihodnje, saj nas k temu med drugim zavezuje področna zakonodaja. Ceno za obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov (brez bioloških odpadkov) oblikuje izvajalec storitev, ljubljansko podjetje VOKA Snaga. Cene ravnanja z odpadki so sicer objavljene na spletni strani Komunale Idrija (www.komunalaidrija.si), kjer so objavljena tudi navodila za ločevanje odpadkov in informacije o zbirnih centrih. Na spletni strani Občine Cerkno (www.cerkno.si) jih najdete pod zavihkom Javni zavodi in službe ‒ Ravnanje z odpadki.

Nov sistem obračuna se zdi manj pravičen do tistih uporabnikov, ki dosledno ločujejo odpadke in vestno prispevajo k čistemu okolju. Višji stroški, ki nastanejo zaradi neustreznega ravnanja posameznikov, so namreč breme celotne skupnosti. Zato so, kot narekuje Odlok o ravnanju z odpadki Občine Cerkno, jasno določene kazni za vse, ki se pravil ločenega zbiranja ne držijo. V Cerknem velja, da mora občan, ki mu inšpekcija dokaže kršenje odloka, plača kazen v višini 200 evrov. Bistveno višje so kazni za samostojne podjetnike, gospodarske družbe in njihove odgovorne osebe.

Medobčinski inšpektorat zopet na delu

Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno je v sodelovanju s Komunalo Idrija v Cerknem že izvedel inšpekcijski nadzor nad ločevanjem odpadkov in zaradi ugotovljenih kršitev sprožil 11 prekrškovnih postopkov. S poostrenimi naključnimi in nenajavljenimi pregledi zabojnikov za komunalne odpadke bodo nadaljevali tudi v prihodnjih mesecih, zato je edina in prava rešitev pravilno ločevanje odpadkov. Najbolje je, da jih ločujemo že na izvoru, npr. doma, in jih odložimo v ustrezne zabojnike.

Kam z odpadno silažno folijo?

Na podeželju delavci, ki odvažajo smeti, pogosto opazijo prenapolnjene zabojnike za odpadno embalažo, v katere prebivalci odlagajo odpadno silažno folijo, v katero kmetje ovijajo bale travne silaže. Ta ni komunalni odpadek, ki bi ga v okviru javne službe zbirala komunalna podjetja, ampak je odpadek, ki nastaja pri dejavnosti in za katerega mora poskrbeti vsak povzročitelj sam. Odlaganje folije v zabojnike za komunalne odpadke, poleg zabojnikov ali na ekološke otoke ni dovoljeno, še manj primerno pa je sežiganje ali odlaganje folije v naravo, saj na ta način resno ogrožamo okolje. Odgovornost vsakega povzročitelja je, da se s pooblaščenim prevzemnikom dogovori za odvoz in za storitev tudi plača.

Odvoz azbestnih odpadkov krije Občina Cerkno  

Tako kot silažna folija tudi azbestnocementna kritina ne spada med komunalne odpadke in morajo zanjo poskrbeti povzročitelji. Za prevzem večjih količin azbestnih odpadkov se morajo sami dogovoriti in jih oddati zbiralcu oziroma obdelovalcu tovrstnih odpadkov. Manjše količine lahko odložijo v zbirnih centrih. Po 34. členu Odloka o ravnanju z odpadki  Občine Cerkno lahko v zbirnem centru posamezno gospodinjstvo (proti plačilu) na leto odda do največ 500 kilogramov odpadkov, ki vsebujejo azbest. Ostale gradbene odpadke lahko odda v skupni količini do največ 6000 kilogramov letno. Pomembno je, da niso pomešani z drugimi odpadki, azbestni odpadki pa morajo biti tudi ustrezno zaščiteni z neprepustno polietilensko folijo in lepilnim trakom. Za odvoz azbestnih odpadkov iz Zbirnega centra Cerkno na jeseniško deponijo ima Občina Cerkno v letu 2020 sklenjeno pogodbo z žirovskim prevozniškim podjetjem AP Frelih.

Kaj je vzrok za višje cene na položnicah?

S prvim aprilom 2020 so se povišale cene izvajanja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Cerkno, saj cene za zbiranje bioloških in mešanih komunalnih odpadkov iz leta 2016 niso več omogočale kritja vse večjih stroškov dejavnosti, ki jo izvaja Komunala Idrija. Ti so nastali predvsem zaradi dodatnih stroškov prevoza odpadkov na predelavo v podjetje VOKA Snaga, najema zabojnikov za pretovor komunalnih odpadkov v Zbirnem centru Ljubevč, višjih stroškov amortizacije, dotrajanih in poškodovanih zabojnikov ter vzpostavitve sistema označevanja zabojnikov. Komunala Idrija je zaradi obračunavanja prenizkih cen v letih 2017 in 2018 tako dosegla visoke izgube pri poslovanju, ki so vplivale na zvišanje cen tudi v občini Cerkno.

10_11_Odpadki - graf

Na višje cene položnic so v letu 2020 vplivale še spremenjene življenjske razmere v mesecih epidemije zaradi koronavirusa, ki so se odražale v večji količini zbranih odpadkov v Cerknem. Ker je bilo več časa za spomladanska čiščenja, so delavci komunalnih dejavnosti v občini Cerkno opravili bistveno več individualnih kosovnih odvozov. Manj je bilo pravilnega ločevanja odpadkov, kar se je v Cerknem aprila odražalo v manjši količini ločeno zbranih (koristnih) odpadkov kot sicer.

Koristni odpadki so tisti ločeni odpadki ene vrste (plastika in embalaža, papir, steklo …), ki niso onesnaženi z drugimi vrstami odpadkov. Odvozi tovrstnih odpadkov se ne obračunajo dodatno, saj pooblaščene družbe za ravnanje z odpadno embalažo zanje že dobijo prihodek iz embalažnine, ki jo uporabniki plačajo ob nakupu izdelkov oziroma embalaže.

Če so se delavci Komunale Idrija v celem letu 2019 odzvali na skupno 64 odvozov kosovnih odpadkov iz cerkljanskih gospodinjstev, so samo aprila in maja letos opravili kar 26 odvozov, od začetka leta pa skupno več kot 30. K večji količini kosovnih odpadkov so prispevali tudi tisti odpadki, ki smo jih uporabniki sami pripeljali v Zbirni center (ZC) Cerkno. Medtem ko so iz ZC lani odpeljali za 85 ton kosovnih odpadkov (111 odvozov), je letos ZC zapustilo že 48 12-kubičnih zabojnikov, kar je približno 46 ton odpadkov.

Delavci Komunale Idrija so tudi v maju zbrali manj ločeno zbranih (koristnih) odpadkov. Nekoristne (onesnažene) odpadke pa VOKA Snaga prav tako kot kosovne odpadke obravnava in obračunava enako kot mešane komunalne odpadke, zato so bili zneski za ravnanje z odpadki na položnicah za maj 2020 višji od zneska v preteklih mesecih. Delež koristnih odpadkov v občini Cerkno znaša 62 %, kar je za 10 odstotnih točk nižje od slovenskega povprečja. Z doslednejšim ločevanjem odpadkov bi prispevali tako k manjši obremenitvi okolja kot tudi k zniževanju stroškov dejavnosti.

Kaj se zgodi, če v zabojniku pristane napačen odpadek?

Ko občanke in občani v zabojnik za ločeno zbiranje odvržejo neustrezen odpadek, s tem onesnažijo celotno vsebino zabojnika ‒ prevzemnik tako pomešanih odpadkov ne more več prevzeti kot koristnih in jih zavrne, Komunala Idrija pa jih lahko odda le kot mešane komunalne odpadke. Vodja področja Vodovod, odpadki in kanalizacija na Komunali Idrija Mateja Rejc je pojasnila: »Tako se zgodi, da morajo delavci Komunale na primer rumen zabojnik za plastiko in embalažo stresti v komunalno vozilo k ostalim mešanim odpadkom.« Rejčeva je dodala še, da je takšna praksa precej pogosta, a neizogibna, dokler ne bomo dosegli višje kulture ločevanja odpadkov pri uporabnikih. Uporabniki tako včasih zmotno mislijo, da delavci vse ločene odpadke ‘zmečejo na isti kup’.

Zaradi razvejanosti in razpršenosti naselij v občini Cerkno na oddaljenih prevzemnih mestih včasih pride tudi do situacije, ko mešane komunalne odpadke in embalažo v rumenih vrečah pobirajo na isti dan in z dvema voziloma. Vozilo, ki zbira mešane komunalne odpadke, lahko v teh primerih res pobere tudi manjšo količino rumenih vrečk in jih nato odpelje do glavne ceste, kjer te vrečke prevzame vozilo, ki zbira odpadno plastiko in embalažo. Na ta način se skrajša proces pobiranja odpadkov in zmanjšajo stroški.

Večje količine, višja položnica

Izrabljene predmete, ki so resnično odslužili svojemu namenu, občanke in občani oddamo v različne zabojnike za odpadke ali pa v zbirna centra v Cerknem in Idriji. Tam pa se njihova pot šele začne. Iz Zbirnega centra Cerkno in iz zabojnikov, ki so nameščeni na območju občine Cerkno, odpadki najprej potujejo v Zbirni center Ljubevč v Idriji, kjer jih ustrezno razvrstijo in pripravijo na nadaljnji odvoz.

novice_2020_inspekcijski_nadzor_03Odpadno embalažo prevzamejo pooblaščene družbe za ravnanje z odpadno embalažo, ostale odpadke (nevarne, kovine …) pa registrirani prevzemniki na odpoklic. Plačljive odpadke (kovine, čisti papir in odpadno olje iz gospodinjstev) Komunala Idrija odda najugodnejšemu ponudniku. Prihodek, ki ga ustvari od prodaje teh odpadkov, nato vloži nazaj v izvajanje dejavnosti in vzdrževanje komunalne infrastrukture, kar končno vpliva tudi na nižjo ceno položnice. Prihodek od prodaje papirja nameni lokalnim osnovnim šolam kot donacijo v okviru akcije zbiranja papirja. Dejstvo je, da so se razmere na trgu odkupa surovin zelo spremenile, saj so cene nekaterih precej nižje kot v preteklih letih. Prav tako je bilo določene vrste odpadkov v preteklosti mogoče prodati kot surovine, danes pa prevzemniki za njihov odkup ponujajo bistveno nižje cene ali zahtevajo doplačilo za prevzem. Tako npr. Komunala Idrija danes plačuje za prevzem lesa in lesnih tvoriv ter nevarnih odpadkov.

Mešane komunalne odpadke, biološke in kosovne odpadke iz Ljubevča VOKA Snaga odpelje v Regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana, ki je največji kohezijski projekt s področja okolja v državi in kjer skrbijo za odpadke tretjine Slovenije. Tam odpadke predelajo v gorivo, kompost in surovine, namenjene recikliranju. Za te odpadke Komunala Idrija plača prevoz do regijskega centra, nadaljnjo obdelavo in odlaganje glede na količine. K večjemu strošku storitve tako največ prispevajo večje količine odpadkov, posredno pa tudi poškodbe naprav in strojev pri mehanski obdelavi odpadkov, ki so posledica nepravilnega ločevanja. Strošek se na koncu vedno prenese na povzročitelje odpadkov, torej na občane. Večje, kot so količine, več kot je zastojev in popravil, višja je cena storitve in posledično znesek na položnicah.

Za dodatne informacije o ravnanju z odpadki v občini Cerkno se lahko obrnete na Komunalo Idrija ali nam pišete na obcina@cerkno.si.

 

***

Vir fotografije: Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno