novice_2018_cps_cerkno

CPS – čas za skupno uresničevanje ukrepov!

admin Novice, Obvestila

Svetnice in svetniki so na 27. seji Občinskega sveta sprejeli Celostno prometno strategijo Občine Cerkno.

S sprejetjem Strategije se začenja obdobje drugačnega načrtovanja prometa in mobilnosti, kjer osebni avtomobil nima več absolutne prednosti, ampak je obravnavan vzporedno z drugimi oblikami prometa. Namen Strategije je zmanjšati število voženj z osebnimi avtomobili in hkrati povečati deleže hoje, kolesarjenja ter v čim večji možni meri tudi uporabo javnega potniškega prometa. Za takšno postopno spremembo potovalnih navad bo potrebno z ukrepi izboljšati pogoje za trajnostne oblike mobilnosti, vzporedno pa o njih tudi ozaveščati, izobraževati in vzgajati javnost, predvsem mlade. V akcijskem načrtu CPS so predvideni številni ukrepi za izboljšanje pogojev in varnosti kolesarjenja, javnega potniškega prometa, hoje, motornega in mirujočega prometa. Glavni nosilec ukrepov bo Občina Cerkno, mnogi ukrepi pa bodo izvedeni v sodelovanju z drugimi organizacijami.

Sprejetje Strategije pomeni zadnje dejanje 10-mesečnega strateškega načrtovanja. Izdelovalci so strategijo oblikovali  v tesnem  sodelovanju z občinsko upravo,  ključnimi deležniki in zainteresiranimi občankami ter občani. Na javnih razpravah in več delavnicah so predstavniki javnosti skupaj z izdelovalci CPS razpravljali o obstoječem stanju na področju prometa, o problemih in izzivih, o možnih poteh razvoja in o želeni prihodnosti, o ciljih ter prednostnih ukrepih na področju mobilnosti v občini. S podajanjem mnenj je tako javnost pomembno sooblikovala vsebino strategije in akcijskega načrta, ki je sedaj osnova za izvajanje prednostnih ukrepov. Strategija je s tem postala naša skupna smernica za razvoj prometa in mobilnosti v občini.

Nove tehnične ureditve in infrastruktura pa same po sebi ne bodo rešile vseh obstoječih prometnih izzivov. Potrebne bodo tudi spremembe v razmišljanju in ravnanju ljudi. V popolnosti bodo nove rešitve zaživele le z aktivno podporo in sodelovanjem občank in občanov ter obiskovalcev občine. Vsi mi bomo namreč  uporabniki novih rešitev in tisti, ki bomo z izbiro potovalnih načinov lahko dejansko naredili mobilnost v prihodnosti bolj varno, bolj zdravo, čistejšo, učinkovitejšo, dostopnejšo za vse.

Kako lahko občanke in občani prispevamo k trajnostni mobilnosti v Občini Cerkno: 

  • seznanimo se z vsebino CPS in aktivno podpremo izvajanje ukrepov v praksi: z dobro mero strpnosti in podpore v okviru svojih možnosti sodelujemo pri izgradnji nove infrastrukture, uvajanju novih prometnih ureditev in storitev;
  • seznanimo se s pravilno rabo novih prometnih rešitev – in kot udeleženci/ke v prometu novosti tudi na pravi način uporabljamo;
  • vse pogosteje vožnje z osebnim avtom nadomeščamo z drugimi načini potovanj;
  • če smo lastniki/ce avtomobilov, se v okviru svojih možnosti odločimo za avtomobil, ki manj obremenjuje okolje;
  • aktivno sodelujemo pri ozaveščanju o trajnostne mobilnosti – s svojim zgledom prispevamo k izboljšanju varnosti v prometu in smo zagovorniki/ce trajnostne mobilnosti v svoji družini in v družbi;
  • spremljamo stanje, opozarjamo na pomanjkljivosti in predlagamo izboljšave za še varnejšo, cenejšo, dostopnejšo in učinkovitejšo mobilnost;
  • dejavnosti na področju trajnostne mobilnosti uporabimo za razvoj novih poslovnih priložnosti.