Javna razgrnitev OPN Občine Cerkno in okoljskega poročila

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Na podlagi 50. člcna Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/20 in 108/09) in 8. ter 30. člena Statuta Občine Cerkno (Ur. l. RS, št. 112/07) župan Občine Cerkno sprejme SKLEP o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno in okoljskega poročila za celovito presojo vplivov na okolje za občinski prostorski načrt Občine Cerkno. Grafični del: …

Javna dražba nezasedenega trisobnega stanovanja v večstanovanjskem objektu na Cesti OF 8 v Cerknem

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 in 100/09) objavlja JAVNO DRAŽBO Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno. Opis predmeta prodaje: …

Znižano plačilo vrtca za leto 2010 – obvestilo

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

OBČINA CERKNO OBČINSKA UPRAVA Številka: 602-01/2009-01 Datum: 22.10.2009 Spoštovani starši! Želimo vas spomniti, da znižano plačila vrtca za leto 2010 lahko uveljavljate z oddajo “VLOG ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA za leto 2010″. Vloge bomo sprejemali na Občini Cerkno od 02.11. 2009 do 13. 11. 2009. Popolne vloge lahko pošljete tudi po pošti na naslov: Občina Cerkno, Bevkova 9, 5282 Cerkno. …

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine Občine Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Občina Cerkno na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 43. do 47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerkno v letu 2009 z dne 12.3.2009 objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB za …