Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev natančne oblike in velikosti stavbnih zemljišč na posamični poselitvi za EUP KE 06/A216

admin Javne razgrnitve, Obvestila

Občina Cerkno naznanja javno razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za EUP KE 06/A216, ki ju je izdelalo podjetje LOCUS d.o.o., Prvomajska 118d, 5250 Solkan novembra 2021, dopolnjeno marec 2022. Postopek lokacijske preveritve se nanaša na zemljišče s parcelno številko 324/5, k.o. 2344 Cerkno. Gradivo bo javno razgrnjeno od 19. 4. 2022 do vključno 4. 5. 2022 V času javne razgrnitve …

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – najem delov zemljišča na parceli št. 465/4 k.o. 2344 Cerkno

admin Obvestila

Datum: 15. 4. 2022 Številka: 478-0022/2022-1 Na podlagi 52. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju zakon) ter 19. člena Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18, v nadaljevanju uredba) Občina Cerkno objavlja naslednjo NAMERO o sklenitvi neposredne pogodbe …

JAVNI POZIV za dodatne člane Stanovanjske zadruge Cerkno za projekt gradnje stanovanj na lokaciji »Stare policije«

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Eden od načinov gradnje stanovanj je tudi preko stanovanjske zadruge. Ta združuje zainteresirane investitorje, imetnike bodočih stanovanj. Tovrstni pristop gradnje stanovanj je v Sloveniji po osamosvojitvi še novost, v evropskem prostoru pa je gradnja stanovanj preko stanovanjske zadruge pogosta, saj je v nekaterih državah več kot deset odstotkov stanovanj zgrajenih preko zadrug. Prednost gradnje stanovanj preko stanovanjskih zadrug je med …

Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Cerkno za leto 2022

admin Javni razpisi, Obvestila

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, na podlagi 3. in 13. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Cerkno (Uradni list RS št. 92/21 – v nadaljevanju pravilnik) in Sklepa o začetku postopka ter imenovanju strokovne komisije, z dne 11. 4. 2022, objavlja Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih …

Javni razpis za izbor večletnih tradicionalnih kulturnih programov z mednarodno udeležbo

admin Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22-ZDeb), v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), in Odlokom o proračunu Občine Cerkno za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21), …

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno v letu 2022

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno za programsko obdobje 2016-2020 (Ur. list RS št. 31/2016) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2022 (Ur. list RS št. 207/2021) Občina Cerkno objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno v letu 2022.