Obvestilo študentom

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Študentke in študente, ki bodo oddajali prošnje za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2007/08, Občinska uprava občine Cerkno obvešča, da NE IZDAJA POTRDIL O ODDALJENOSTI stalnega bivališča študenta od kraja študija.

Poziv interesentom za ugodna posojila Javnega sklada RS za regionalni razvoj

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

V nadaljevanju vas želimo obvestiti, da bo Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj (v nadaljevanju besedila: Regionalni sklad) na podlagi Poslovnega in finančnega načrta za leto 2007 in sicer v roku meseca in pol do dveh mesecev objavil Javni razpis za podjetniške projekte (v nadaljevanju besedila: javni razpis), na katerega se bodo lahko prijavile vse pravne in fizične osebe, …

Pobude za spremembo namenske rabe prostora (ROK: 31.01.2007)

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Obična Cerkno je začela pripravljati nove prostorske akte. Obstoječe prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana ter prostorske ureditvene pogoje bomo na zakonski podlagi nadomestili s strategijo prostorskega razvoja in prostorskim redom občine. Ker prostorski akti določajo namensko rabo zemljišč, razmestitev dejavnosti, urejanje naselij in pogoje za gradnjo, bodo podlaga za izdajo gradbenih dovoljenj.

Vračilo vlaganj v telekomunikacijsko omrežje-informacije

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

KORISTNE INFORMACIJE glede vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (JTO): – Javni poziv in obvestilo za vlaganje zahtevkov za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje je objavljen v Uradnem listu RS, št. 73-74/06 z dne 14.7.2006, stran 5702, – Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (uradno prečiščeno besedilo, ZVVJTO-UPB2, Uradni list RS, št. 26/05 z dne 15.3.2005 in …

Suša 2006 – obvestilo

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Občina Cerkno obvešča kmetovalce, ki so utrpeli škodo po suši v letu 2006, da bo na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje, prejetega 9. avgusta 2006, pričela s postopkom zbiranja vlog ocene škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše 2006.