Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine Občine Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Občina Cerkno na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 43. do 47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerkno v letu 2009 z dne 12.3.2009 objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB za …

Stališča do pripomb in predlogov k javno razgrnjenem dopolnjenem osnutku Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje P7-Prod

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) sprejema župan Občine Cerkno STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV K JAVNO RAZGRNJENEM DOPOLNJENEM OSNUTKU ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA UREDITVENO OBMOČJE P7-PROD Občina Cerkno je na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju javno razgrnila dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu OPPN) …

Javna dražba nezasedenega 3-sobnega stanovanja v večstanovanjskem objektu na Cesti OF 8 v Cerknem

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) objavlja javno dražbo Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno. Opis predmeta prodaje: nezasedeno trisobno …

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN za območje “P7-Prod”

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 8. ter 30. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) župan Občine Cerkno s tem JAVNIM NAZNANILOM OBVEŠČA JAVNOST O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE »P7-PROD«.