JAVNI POZIV za dodatne člane Stanovanjske zadruge Cerkno za projekt gradnje stanovanj na lokaciji »Stare policije«

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Eden od načinov gradnje stanovanj je tudi preko stanovanjske zadruge. Ta združuje zainteresirane investitorje, imetnike bodočih stanovanj. Tovrstni pristop gradnje stanovanj je v Sloveniji po osamosvojitvi še novost, v evropskem prostoru pa je gradnja stanovanj preko stanovanjske zadruge pogosta, saj je v nekaterih državah več kot deset odstotkov stanovanj zgrajenih preko zadrug. Prednost gradnje stanovanj preko stanovanjskih zadrug je med …

Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Cerkno za leto 2022

admin Javni razpisi, Obvestila

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, na podlagi 3. in 13. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Cerkno (Uradni list RS št. 92/21 – v nadaljevanju pravilnik) in Sklepa o začetku postopka ter imenovanju strokovne komisije, z dne 11. 4. 2022, objavlja Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih …

Javni razpis za izbor večletnih tradicionalnih kulturnih programov z mednarodno udeležbo

admin Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22-ZDeb), v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), in Odlokom o proračunu Občine Cerkno za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21), …

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno v letu 2022

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno za programsko obdobje 2016-2020 (Ur. list RS št. 31/2016) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2022 (Ur. list RS št. 207/2021) Občina Cerkno objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno v letu 2022.

Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Cerkno v letu 2022

admin Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18-ZNOrg), 10. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 23/18 ) in Letnega programa športa v občini Cerkno za leto 2022, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Cerkno na 33. seji dne 24. 2. 2022, …

Javni razpis za izbor kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Občina Cerkno

admin Javni razpisi, Obvestila

a podlagi Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 49/15 in 31/16), Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21) in Letnega programa za kulturo Občina Cerkno objavlja Javni razpis za izbor kulturnih dejavnosti ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Občina Cerkno.