SUBVENCIJA obrestne mere

[ZA MLADE] Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Cerkno za leto 2021

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Novice

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, na podlagi 3. in 13. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Cerkno (Uradni list RS št. 92/21 – v nadaljevanju pravilnik) in Sklepa o začetku postopka ter imenovanju strokovne komisije št. 3527-1/2021-1 z dne 24. 6. 2021, objavlja Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov …

CERKNO - 06

Javni razpis za prijavo zainteresiranih za vstop v Stanovanjsko zadrugo Cerkno

admin Javni razpisi, Novice, Obvestila

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020, v nadaljnjem besedilu Statut), Pravilnika o kriterijih za izvedbo razpisa in določitev vrstnega reda upravičencev za vstop v Stanovanjsko zadrugo Cerkno (Uradni list RS, št. 28/2021 in 92/2021, v nadaljnjem besedilu Pravilnik) ter Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2021 (Uradni list, št. 202/20, v nadaljnjem besedilu …

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – prodaja rezervoarja za vodo (rok do: 8.7.)

admin Javni razpisi, Obvestila

Datum: 14. 6. 2021 Številka: _______ Na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju: zakon) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18, v nadaljevanju: uredba) Občina Cerkno objavlja naslednjo NAMERO o sklenitvi neposredne pogodbe …

Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Cerkno v letu 2021

admin Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18-ZNOrg), 10. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 23/18 in 51/21) in Letnega  programa športa v občini Cerkno za leto 2021, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Cerkno na 23. seji dne 18. 3. …

Javni razpis za sofinanciranje izvedbe programov, ki so namenjeni starejšim občanom Občine Cerkno, za leto 2021

admin Javni razpisi, Obvestila

Občina Cerkno na podlagi tretjega odstavka 2. člena Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/20) in 216. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,  61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), objavlja Javni razpis za sofinanciranje izvedbe programov v letu 2021, ki so namenjeni starejšim občanom v Občini …