Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – prodaja rezervoarja za vodo (rok do: 8.7.)

admin Javni razpisi, Obvestila

Datum: 14. 6. 2021 Številka: _______ Na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju: zakon) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18, v nadaljevanju: uredba) Občina Cerkno objavlja naslednjo NAMERO o sklenitvi neposredne pogodbe …

Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Cerkno v letu 2021

admin Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18-ZNOrg), 10. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 23/18 in 51/21) in Letnega  programa športa v občini Cerkno za leto 2021, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Cerkno na 23. seji dne 18. 3. …

Javni razpis za sofinanciranje izvedbe programov, ki so namenjeni starejšim občanom Občine Cerkno, za leto 2021

admin Javni razpisi, Obvestila

Občina Cerkno na podlagi tretjega odstavka 2. člena Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/20) in 216. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,  61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), objavlja Javni razpis za sofinanciranje izvedbe programov v letu 2021, ki so namenjeni starejšim občanom v Občini …

Javni razpis za izbor kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Občina Cerkno

admin Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 49/15, 31/16 in 51/21), Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/20) in Letnega programa za kulturo Občina Cerkno objavlja Javni razpis za izbor kulturnih dejavnosti ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Občina Cerkno.

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Cerkno (od 1. 04. do 30. 04. 2021)

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtl, 57/08, 62/10 – ZUJPS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19 in 189/20 – ZFRO) in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list …

Lokalni program za mladino Občine Cerkno

[KREPITEV SKUPNOSTI] Prijavi se v komisijo za mladinska vprašanja Občine Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Novice

Občina Cerkno poziva k predlaganju kandidatov v Komisijo za mladinska vprašanja Občine Cerkno mladinske organizacije in organizacije za mlade ter skupine mladih. 1. Predstavniki mladih v komisiji za mladinska vprašanja V postopku izbora predstavnikov mladih v Komisijo za mladinska vprašanja Občine Cerkno se izbira 3 predstavnike mladinskih organizacij oz. organizacij za mlade ter skupin mladih. 2. Način oddaje predlogov Predloge …