Javna razgrnitev OPN Občine Cerkno in okoljskega poročila

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Na podlagi 50. člcna Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/20 in 108/09) in 8. ter 30. člena Statuta Občine Cerkno (Ur. l. RS, št. 112/07) župan Občine Cerkno sprejme SKLEP o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno in okoljskega poročila za celovito presojo vplivov na okolje za občinski prostorski načrt Občine Cerkno. Grafični del: …