Zatiranje pelinolistne ambrozije (Ambrosia artemisifolia L.) in plevelov na strniščih

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

V teh dneh se bo na toplejših rastiščih pričelo cvetenje alergene pelinolistne ambrozije, ki množično raste na nekmetijskih zemljiščih ob robovih cest, poti ter na kmetijskih zemljiščih na robovih koruznih njiv in na neobdelanih strniščih. Letos smo zaznali povečano prisotnost ambrozije v spodnje Vipavski dolini na poplavljenih površinah ob vodotokih. Zaradi velikega števila občutljivih ljudi tudi pri nas je MKO …

Povabilo k posredovanju pobud za vzpostavitev kolesarskih povezav in podatkov o že obstoječih kolesarskih povezavah/poteh na Idrijsko-cerkljanskem območju

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

V regije je med občinami sprejet dogovor, da se za celotno območje regije pripravi Regijski načrt kolesarskih povezav. Poudarek v načrtu bo na  daljinskih (državnih in regionalnih kolesarskih povezavah), vendar so kot navezava na le-te izjemno pomembne lokalne že obstoječe kolesarske poti  ter potencialne kolesarske povezave. Namen priprave tako priprave popisa pobud, kot v nadaljevanju načrta je vzpostavitev povezanih kolesarskih …

Kopanje v rekah, jezerih, morju – priporočila za prebivalce 2013

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Ob pričetku kopalne sezone, ki na celinskih vodah traja od 15.6.- 31.8., smo pripravili novo verzijo priporočil za prebivalce glede kopanja v rekah, jezerih, morju. V poletnem času prejemamo klice prebivalcev, ki sprašujejo o kakovosti površinskih vodotokov, varnosti kopanja. Veliko prebivalcev se kopa na nenadzorovanih divjih kopališčih, kar lahko predstavlja tveganje za zdravje ljudi zlasti zaradi mikrobiološkega-fekalnega onesnaženja površinskih vodotokov, …

Iskanje kandidatov za izvedbo terenskega popisa komunalnih priključkov

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Občina Cerkno vabi k sodelovanju kandidate za pomoč pri izvedbi terenskega popisa komunalnih priključkov objektov, ki trenutno poteka na celotnem območju občine; in sicer za območja naslednjih krajevnih skupnosti: Cerkno, Otalež, Gorje in Podlanišče. Zainteresirani dodatne informacije dobijo na telefonski številki 37 34 648 ali osebno na sedežu občinske uprave.

Terenski popis komunalnih priključkov objektov

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

V prvih mesecih letošnjega leta se bo na celotnem območju občine izvajal terenski popis komunalnih priključkov objektov. Občina Cerkno je izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda (v nadaljevanju izvajalec). Različni državni predpisi izvajalcu nalagajo vrsto nalog, ki se izvajajo v okviru opravljanja storitev obveznih gospodarskih javnih …