Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in organizacij v Občini Cerkno v letu 2023

admin Javni razpisi, Obvestila

Občina Cerkno na podlagi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2023 (Uradni list RS, št. 57/23) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in organizacij v Občini Cerkno v letu …

Nove cene komunalnih storitev

admin Obvestila

Občinski svet Občine Cerkno je dne 18. 5. 2023 potrdil nove cene komunalnih storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki so izračunane na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/2019) in veljajo od 1. 6. …

Letni program kulture v Občini Cerkno za leto 2023

admin Obvestila

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) ter 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1 s spremembami) je Občinski svet Občine Cerkno na svoji 7. redni seji dne 18. 5. 2023 sprejel LETNI PROGRAM KULTURE V OBČINI CERKNO ZA LETO 2023.

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno v letu 2023

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2023 Občina Cerkno objavlja JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV DRŽAVNIH POMOČI OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI CERKNO V LETU 2023. Javni razpis 2023 (.pdf) Prijavni obrazec UKREP 1.1 (.docx) Prijavni obrazec UKREP 1.2 (.docx) Prijavni obrazec UKREP 1.3 (.docx) …

Letni program športa v Občini Cerkno za leto 2023

admin Obvestila

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) ter 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18-ZNOrg, 82/20 in 3/22-ZDeb) je Občinski svet Občine Cerkno na svoji 7. redni seji dne 18. 5. 2023 sprejel LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI CERKNO ZA LETO 2023.