Aktualno iz Uradnega lista

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

V Uradnem listu RS št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015 so bila objavljena naslednja javna obvestila in razpisi:

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za ugodna posojila projektom na področju obdelave in predelave lesa.

Predmet posojila je dodeljevanje ugodnih posojil projektom na območju Republike Slovenije, in sicer vlagateljem, ki so registrirani za glavno dejavnost obdelave in predelave lesa ali proizvodnjo izdelkov iz lesa ter bodo hkrati izvedli začetno investicijo v osnovna sredstva za izvajanje dejavnosti na tem področju.

Upravičenci do posojil so lahko velika, srednje velika, mala in mikro podjetja, in sicer gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 20162017.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in avstrijskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2016-2017 na vseh področjih znanosti. Prednostno se bo financiralo prijave, ki se osredotočajo na trajnostno rabo virov v gorskih območjih.

SPIRIT Slovenija, javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma je objavila javni razpis za podporo izvajanju nalog univerzitetnih inkubatorjev v letu 2015.

Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih sredstev univerzitetnim inkubatorjem, z namenom izvajanja informiranja, svetovanja in mentoriranja nosilcem podjetniške zamisli, ter podpore v obliki tematskih delavnic, svetovanja in mentoriranja, v univerzitetne inkubatorje že vključenim inkubiranim inovativnim podjetjem.

SPIRIT Slovenija, javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma je objavila javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju v letu 2015 »VEM 2015«.

 Namen javnega razpisa je na enem mestu zagotoviti kakovostne, brezplačne in na lokalnem nivoju dostopne celovite podporne storitve za spodbujanje podjetništva ciljni skupini za območje Republike Slovenije.

Turistična zveza Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje prireditev turističnih društev v letu 2015.

Na poziv se lahko prijavi vsako turistično društvo, registrirano v Sloveniji, ki deluje najmanj dve leti in ima poravnane vse finančne obveznosti do Turistične zveze Slovenije.

V Uradnem listu so bila objavljena tudi naslednja obvestila državnih organov:

Vlada Republike Slovenije je sprejela:

  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.