Novica_razpisi-sredstva_Pixabay

Aktualni razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada

admin Novice

Slovenski regionalno razvojni sklad je v okviru protikoronskih ukrepov, v petek, 31. 7. 2020, objavil Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil mikro, malim in srednje velikim podjetjem na problemskih in obmejnih problemskih območjih – B1. Razpis je ustrezen tudi za upravičence iz Občine Cerkno, ki spada med obmejna problemska območja. Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija je zbrala glavne informacije o razpisu in drugih aktualnih razpisih Sklada. 

1. Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih B1

Kot protikoronski ukrep za ohranjanje gospodarske aktivnosti za podjetja vseh dejavnosti in za velikostne skupine MSP (mikro, mala in srednja podjetja) je Slovenski regionalno razvojni sklad iz Ribnice v petek, 31. 7. 2020, v Uradnem listu RS, št. 107/2020 (tukaj) in na svoji spletni strani www.regionalnisklad.si objavil javni razpis B1 za brezobrestne kredite v višini od 5.000 eur do 50.000 eur (ročnost 5 let, moratorij do 6 mesecev, zavarovanje kredita zgolj z menicami, brez stroškov odobritve, brezplačno vodenje kredita). Upravičeni stroški so vlaganja v obratna in osnovna sredstva, ki so nastali v obdobju od 1. feb. 2020, upravičena pa so t. i. problemska in obmejna problemska območja (93 občin v okvirno 20-km obmejnem pasu Slovenije; *Glejte spodaj priloženi seznam). Prijave potekajo elektronsko preko aplikacije www.r-sklad.si, razpisna roka pa sta dva: 24. avgust in 9. oktober. 2020.

2. Javni razpis za dodeljevanje posojil za investicijske projekte v primarni kmetijski pridelavi – A1

V Uradnem listu RS, št. 107/2020  (tukaj) je objavljen tudi javni razpis, ki nudi ugodna dolgoročna posojila do 500.000,00 eur za gradnjo, nakup ali posodabljanje kmetijskih gospodarstev v sklopu, ki ne vsebuje elementov državne pomoči, pa tudi za nakup kmetij, zemljišč in živali ter urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov. Po tem razpisu je na razpolago 3.000.000,00 eur. Doba vračanja je do 15 let. Obrestna mera je za sklop 1 , ki vsebuje elemente državne pomoči,  3-mesečni EURIBOR s pribitkom od 0,50% letno do 0,90% letno, za sklop 2, ki ne vsebuje elementov državne pomoči, pa je obrestna mera v višini veljavne državne referenčne obrestne mere s pribitkom od 0,10% letno do 0,50% letno.

Hkrati ima Sklad v izvajanju še sledeče javne razpise:
3. Javni razpis za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi A1 (Ur. l. RS, št. 65/2020): Razpisanih je 3.000.000,00 eur likvidnostnih posojil za obratna sredstva na področju primarne kmetijske pridelave za blaženje negativnih posledic epidemije s koronavirusom na območju Republike Slovenije.

4. Javni razpis za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A2 (Ur. l. RS, št. 69/2019, 35/2020 in 101/2020): Razpisanih je 3.000.000,00 eur za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč po obrestni meri ROM + pribitek od 0,10% letno do 0,50% letno in zavarovanje samo s predmetom nakupa.

5. Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov neprofitnih organizacij – PF1 (Ur. l. RS, št. 93, 3. 7. 2020) ter Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred-financiranje podjetniških projektov PF3 (Ur. l. RS, št. 93, 3. 7. 2020): Oba razpisa sta namenjena za premostitveno financiranje za izvedbo projektov, ki so že prejela odobrena evropska sredstva. Gre za pomemben in potreben ukrep, povezan z uspešnim črpanjem evropskih sredstev in izvedbo projektov, ki so sicer pridobila evropski finančni vir, vendar morajo pred končnim prejetjem le-tega zagotoviti premostitvena sredstva.

Sklad v pripravi tudi javni razpis za dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev – PF2, ki bo objavljen predvidoma do konca meseca avgusta 2020.

Prijava na razpise Sklada je po novem elektronska preko aplikacije www.r-sklad.si, vse informacije o razpisih pa je na voljo na spletni strani sklada www.regionalnisklad.si, po telefonu 01-836-19-53 v času uradnih ur (od 9. do 12. ure ter ob sredah še med 14. in 15. uro) in na e-naslovu: info@regionalnisklad.si.

*Seznam občin upravičenih območij za Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih – B1 (Ur.l.RS, št. 107/2020 z dne 31.7.2020):

Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale, Žirovnica, Radeče, Trbovlje, Hrastnik.

 

 

***

Fotografija je simbolična. Vir: Pixabay