logo-obcina-cerkno

8. seja Občinskega sveta Občine Cerkno

admin Novice, Seje občinskega sveta

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14) sklicujem

8. (preloženo) sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 16. aprila 2020 ob 18:00 preko videokonference v aplikaciji Zoom Meetings.

Predlagam naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 7. seji občinskega sveta dne 28.11.2019 ter poročilo o realizaciji sklepov (priloga: 2.1 in 2.2)
3. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno (priloga 3.1 in 3.2)
4. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. (priloga 4.1 in 4.2)
5. Imenovanja predstavnikov občine:

  • Svet zavoda Osnovna šola Cerkno
  • Skupščina Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o.
  • Skupščina ICRA d.o.o. (priloga 5.1)

6. Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva. (priloga 6)
7. Zaključni račun 2019 (tabelarni del je priložen v sklopu točk 8 in 9) (priloge 7.1, 7.2, 7.3 in 7.4)
8. Odlok o proračunu Občine Cerkno 2020 – prvo branje (priloge 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 in 8.8)
9. Odlok o proračunu Občine Cerkno 2020 – drugo branje
10. Uskladitve cene storitve Pomoč družini na domu v Občini Cerkno (priloga 10)

Pobude in vprašanja svetnikov

Spremljansje 8. redne seje Občinskega sveta, ki bo potekala preko videokonference (webinar) je možno v aplikaciji Zoom Meetings, ki bo dne 16.4.2020 z začetkom ob 18. uri.

Za vključitev v sejo prosimo kliknite na spodnjo spletno bližnjico.

https://zoom.us/j/92405695879

 

ŽUPAN:

Gašper Uršič, l. r.