7. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – november 2019

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0005/2019
Datum: 18. 11. 2019

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14)

S K L I C U J E M
7. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v četrtek 28. novembra 2019 ob 18. uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ul. 9.

Predlagam naslednji d n e v n i   r e d :

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 6. seji občinskega sveta dne 27. 6. 2019
  Poročilo o realizaciji sklepov
 3. Akcijski načrt v okviru Zelene sheme slovenskega turizma.
  Priloga 1 – Predlog Sklepa Akcijski načrt Zelene sheme slovenskega turizma
 4. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o.
 5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega
  podjetja Komunala Idrija d.o.o.
 6. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki.
  Priloga 1 – Obrazložitev elaborata
  Priloga 2 – Sklep o cenah gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Cerkno
 7. Predlog sistemizacije delovnih mest v vrtcu Peter Klepec pri OŠ Cerkno za šolsko leto 2019/2020
 8. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
  – Imenovanje zunanjega člana v svet zavoda Zdravstveni dom Idrija
  – Imenovanje člana v Nadzorni odbor Občine Cerkno
  – Imenovanje člana skupščine ICRA d.o.o. Idrija
  – Imenovanje člana sveta zavoda LTO Laufar Cerkno
  – Imenovanje predstavnika ustanovitelja OŠ Cerkno
 9. Polletno poročilo o realizaciji proračuna za leto 2019
  Priloga 1 – Realizacija proračuna OC od 01. 01. – 30. 06. 2019, splošni del
  Priloga 2 – Realizacija proračuna OC od 01. 01. – 30. 06. 2019, posebni del
 10. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2019 – hitri postopek.
  Priloga 1 – Sklep o spremembi Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem OC za leto 2019
  Priloga 2 – Rebalans proračuna OC za leto 2019, načrt razvojnih programov 2019 – 2022
  Priloga 3 – Obrazložitev predloga rebalansa za leto 2019
  Priloga 4 – Predlog rebalansa proračuna OC za leto 2019, posebni del
  Priloga 5 – Predlog rebalansa proračuna OC za leto 2019, splošni del
  Priloga 6 – Proračunski stanovanjski sklad OC
 11. Pobude in vprašanja svetnikov.

ŽUPAN:
Gašper Uršič, l.r.

Gradivo je posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:
− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:
− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05/37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

VABILO:
Vabilo