6. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – junij 2019

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0005/2019
Datum: 19. 06. 2019

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14)

S K L I C U J E M
6. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v četrtek 27. junija 2019 ob 17. uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ul. 9.

Predlagam naslednji d n e v n i   r e d :

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 5. seji občinskega sveta dne 23.5.2019.
  Poročilo o realizaciji sklepov.
 3. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. – hitri postopek.
 4. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v Vrtec Cerkno.
 5. Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva.
 6. Poročilo o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v Občini Cerkno 2015 – 2018 za leto 2018.
 7. Poročilo o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Cerkno za leto 2018.
 8. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
  – Imenovanje člana Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o.
 9. Pobude in vprašanja svetnikov.

ŽUPAN:
Gašper Uršič, l.r.

Gradivo je posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:
− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:
− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Preds. svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05/37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

VABILO:
Vabilo