4. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – april 2019

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0003/2019
Datum: 17. 04. 2019

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14)

S K L I C U J E M
4. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v četrtek 25. aprila 2019 ob 17. uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ul. 9.

Predlagam naslednji d n e v n i   r e d :

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 2. seji občinskega sveta dne 6.2.2019 in na 3. (dopisni) seji dne 29.3.2019.
  Poročilo o realizaciji sklepov.
 3. Poslovni načrt Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. za leto 2019.
  Priloga 1, Priloga 2
 4. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2018 – hitri postopek.
  Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3, Priloga 4, Priloga 5.
 5. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2019 in Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2020 – prva obravnava .
  Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3, Priloga 4, Priloga 5, Priloga 6, Priloga 7, Priloga 8, Priloga 9.
 6. Predlog elaboratov o oblikovanju cen komunalnih storitev v Občini Cerkno s predlogi sklepov.
 7. Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. – prva obravnava.
 8. Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. – prva obravnava.
 9. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka.
 10. Uskladitev cene storitve pomoči družini na domu v občini Cerkno.
 11. Sklep o plačilu storitev bivanja in oskrbe v stanovanjski skupini kot nadomestni obliki bivanja in oskrbi izven mreže javne službe.
 12. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
  Predlaganje kandidatov za pooblaščence za sklepanje zakonskih zvez.
 13. Pobude in vprašanja svetnikov.

ŽUPAN:
Gašper Uršič, l.r.

PRILOGE:
Poročilo o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018.
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata Občin Idrija in Cerkno za leto 2018 v občini Cerkno.
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih.

Gradivo je posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:
− člani sveta
− Komunala Idrija d.o.o. (k točki 3)
− novinarji

V VEDNOST:
− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Preds. svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05/37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

VABILO:
Vabilo