32. (izredna) seja Občinskega sveta Občine Cerkno – december 2021

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-012/2021
Datum: 28. 12. 2021

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

32. (izredno) sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v sredo 29. decembra 2021 ob 19:00 uri preko videokonferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings. Za udeležbo na seji kliknite na sledečo spletno povezavo: https://us02web.zoom.us/j/87583362561.

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Cerkno (priloge 2.1, 2.2, 2.3 in 2.4).

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.