31. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – december 2021

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-011/2021
Datum: 17. 12. 2021

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

31. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v ponedeljek 27. decembra 2021 ob 18:00 uri preko videokonferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings. Za udeležbo na seji kliknite na sledečo spletno povezavo: https://us02web.zoom.us/j/87639592152.

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
  2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 30. seji občinskega sveta dne 29. 11. 2021 ter poročilo o realizaciji sklepov.
  3. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno (priloga 3.1).
  4. Elaborat o oblikovanju cen 24-urne dežurne (pogrebne) službe v Občini Cerkno (priloga 4.1)
  5. Elaborat o oblikovanju cen storitev odvoza odpadnih nagrobnih sveč (priloga 5.1).
  6. Proračun Občine Cerkno 2022 – druga obravnava (priloge 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 in 6.6,).
  7. Letno poročilo o izvajanju kulture v Občini Cerkno za leto 2020 (priloga 7.1).
  8. Letno poročilo o izvajanju športa v Občini Cerkno za leto 2020 (priloga 8.1).
  9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Cerkno (priloge 9.1, 9.2, 9.3 in 9.4).
  10. Pobude in vprašanja svetnikov.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.