30. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – november 2021

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-010/2021
Datum: 18. 11. 2021

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

30. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v ponedeljek 29. novembra 2021 ob 18:00 uri preko videokonferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings. Povezava: https://us02web.zoom.us/j/89952483096

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
  2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 29. redni seji občinskega sveta dne 7. 10. 2021.
  3. Strategija razvoja Občine Cerkno 2021 – 2030 (priloga 3.1).
  4. Proračun Občine Cerkno 2022 – prva obravnava (priloge 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 in 4.7)
  5. Imenovanje predstavnika zainteresirane javnosti v Svet Mestne knjižnice in čitalnice Idrija (prilogi 5.1 in 5.2).
  6. Sklep občinskega sveta o financiranju dveh stanovanj kot zadružnik v Stanovanjski zadrugi Cerkno na zemljišču Stare policije (priloga 6.1).
  7. Imenovanje predstavnikov občine v Svet zavoda Osnovne šole Cerkno (priloga 7.1).
  8. Predlog spremembe cen programov Vrtca Peter Klepec pri OŠ Cerkno (prilogi 8.1 in 8.2).
  9. Pobude in vprašanja svetnikov.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.