3. (dopisna) seja Občinskega sveta Občine Cerkno – marec 2019

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0002/2019
Datum: 26. 03. 2018

Na podlagi 4. in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14)

S K L I C U J E M
3. (dopisno) sejo Občinskega sveta Občine Cerkno.

Predlagam naslednji d n e v n i   r e d :

    1. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju april – junij 2019.
      Predlog SKLEPA:
      Občinski svet Občine Cerkno potrjuje Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju april – junij 2019.

Navodilo za glasovanje:

Glasuje se po elektronski pošti na naslov tajnik@cerkno.si oz. obcina@cerkno.si. Glasuje se tako, da se o predlogu sklepa glasuje ZA ali PROTI. Rok za glasovanje je do petka, 29. marca 2019 do 11.30 ure zjutraj.

ŽUPAN:
Gašper Uršič, l.r.

VABILO:
Vabilo