29. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – september 2021

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-009/2021
Datum: 28. 9. 2021

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

29. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 7. oktobra 2021 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno v drugem nadstropju, Bevkova ulica 9, Cerkno.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 27. redni seji občinskega sveta dne 14. 7. 2021 ter 28. korespondenčni seji dne 23. 8. 2021.
 3. Nagovor dr. Troha – Zdravstveni dom Idrija
 4. 4. Soglasje ustanovitelja k spremembam statuta Zdravstvenega doma Idrija (4.1, 4.2, 4.3 in 4.4)
 5. Pravilnik o nagradah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana (priloga 5.1).
 6. Rebalans št. 3 proračuna Občine Cerkno 2021 (priloge 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 in 6.7).
 7. Imenovanje članov nadzornega odbora in odgovornost občinskega sveta (priloga 7.1).
 8. Ukinitev grajenega javnega dobra na parceli 1983/1 k. o. 2350 Otalež (priloga 8.1).
 9. Polletna realizacija proračuna Občine Cerkno 2021 (priloga 9.1).
 10. Problematika pravne subjektivitete krajevnih skupnosti v Občini Cerkno – predlog spremembe 57. člena Statuta Občine Cerkno (priloga 10.1).
 11. Pobude in vprašanja svetnikov.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.