27. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – oktober 2018

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0006/2018
Datum: 9.10.2018

Na podlagi 7. in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14)

S K L I C U J E M
27. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v torek 16. oktobra 2018 ob 17. uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ul. 9.

Predlagam naslednji d n e v n i   r e d :

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 26. seji občinskega sveta dne 27.9.2018.
  Poročilo o realizaciji sklepov.
 3. Celostna prometna strategija Občine Cerkno.
  (Gradivo je bilo posredovano v sklicu za 26. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno.)
 4. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
  – Imenovanje člana v svet Zavoda za gozdove Slovenije – Območna enota Tolmin.
  – Sklep o imenovanju nadomestne predsednice Občinske volilne komisije Občine Cerkno.
  – Imenovanje predstavnika ustanoviteljice v skupščino javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o.
  Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3.
 5. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.
 6. Pobude in vprašanja svetnikov.

ŽUPAN:
Jurij Kavčič, l.r.

VABLJENI:
– člani sveta
– Locus d.o.o. Domžale (k točki 3)
– novinarji*

V VEDNOST:
– Nadzorni odbor Občine Cerkno*
– Občinski svet Občine Idrija*
– Upravna enota Idrija*
– Preds. svetov KS v občini Cerkno*

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05/37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.
*Gradivo je posredovano po elektronski pošti.

VABILO:
Vabilo