27. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – julij 2021

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-007/2021
Datum: 6. 7. 2021

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

27. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v sredo 14. julija 2021 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno v drugem nadstropju, Bevkova ulica 9, Cerkno.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 25. redni seji občinskega sveta dne 27. 5. 2021.
 3. Seznanitev s stališči do pripomb, danih na javni razgrnitvi SD 05 OPN (priloga 3.1)
 4. Umik grajenega javnega dobra na zemljišču parcelna številka 1338/10 k. o. Cerkno (priloga 4.1)
 5. Rebalans št. 2 proračuna Občine Cerkno za leto 2021 (priloge 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 in 5.7)
 6. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (priloga 6.1)
 7. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno in Sklep o cenah gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Cerkno (priloga 7.1)
 8. Sklep občinskega sveta o sodelovanju Občine Cerkno kot soustanovitelju (in članu) Stanovanjske zadruge Cerkno (priloga 8.1)
 9. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Glasbena šola Idrija (priloga 9.1)
 10. Sistemizacija delovnih mest v Vrtcu Peter Klepec pri Osnovni šoli Cerkno (priloga 10.1)
 11. Soglasje občinskega sveta za najem likvidnostnega posojila LTO Laufar Cerkno (priloga 11.1)
 12. Pobude in vprašanja svetnikov.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05/37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.