26. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – september 2018

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0005/2018
Datum: 19.9.2018

Na podlagi 7. in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14)

S K L I C U J E M
26. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v četrtek 27. septembra 2018 ob 17. uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ul. 9.

Predlagam naslednji d n e v n i   r e d :

   1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
   2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 25. seji občinskega sveta dne 31.5.2018.
    Poročilo o realizaciji sklepov.
   3. Poslovno poročilo javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. za leto 2017. (zaradi preobsežnosti je gradivo posredovano samo v elektronski obliki)
    Priloga 1
   4. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Cerkno v obdobju od 1.1.2017 do 31.8.2018.
   5. Celostna prometna strategija Občine Cerkno.
   6. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerkno – druga obravnava
    Priloga 1, Priloga 2
   7. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojnovarstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno – hitri postopek.
   8. Predlog sistemizacije delovnih mest v vrtcu Peter Klepec pri OŠ Cerkno za šolsko leto 2018/2019
   9. Sklep o cenah programov vrtca Peter Klepec pri OŠ Cerkno.
   10. Realizacija proračuna Občine Cerkno za obdobje januar – junij 2018 – informacija.
   11. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2018 – hitri postopek.
    Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3, Priloga 4, Priloga 5, Priloga 6.
   12. Poročilo Komisije za priznanja in nagrade s predlogom sklepa o podelitvi Bevkovega priznanja in Bevkovih nagrad za leto 2018.
   13. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerkno v letu 2018.
   14. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019.
   15. Pobude in vprašanja svetnikov.

ŽUPAN:
Jurij Kavčič, l.r.

VABLJENI:
– člani sveta
– Komunala Idrija d.o.o. (k točki 3)
– Predsednica Nadzornega odbora Občine Cerkno (k točki 4)
– ICRA d.o.o. (k točki 5)
– Locus d.o.o. Domžale (k točkama 5 in 6)
– Osnovna šola Cerkno (k točkam 7, 8 in 9)
– novinarji*

V VEDNOST:
– Občinski svet Občine Idrija*
– Upravna enota Idrija*
– Preds. svetov KS v občini Cerkno*

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05/37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.
*Gradivo je posredovano po elektronski pošti.

VABILO:
Vabilo