26. (izredna) seja Občinskega sveta Občine Cerkno – junij 2021

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-006/2021
Datum: 3. 6. 2021

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

26. (izredno) sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v ponedeljek 7. junija 2021 ob 20:00 uri preko video konferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings.

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
  2. Rebalans št. 1 Proračuna Občine Cerkno za leto 2021 (priloge 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 in 2.5)

Razlogi za sklic izredne seje:
Potrebno je zagotoviti zadostna sredstva na proračunski postavki »1313118 Rušitev starega mostu “Koblar”« – rušenje in pozidavo brežine skladno s projektom. Izvedba le tega je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja za odprtje trgovskega centra, ki bo 19. 8. 2021.

Za udeležbo na seji kliknite na sledečo povezavo: https://us02web.zoom.us/j/84491180094

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05/37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.