25. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – maj 2021

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-005/2021
Datum: 18. 5. 2021

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

25. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 27. maja 2021 ob 18:00 uri preko video konferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings (https://us02web.zoom.us/j/83778763191)

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 23. redni seji občinskega sveta dne 18. 3. 2021 (priloga 2.1)
 3. Dodelitev statusa grajenega javnega dobra za parcele številka 466/10 k. o. 2350 Otalež, 580/13 k. o. 2339 Gorje, 580/16 k. o. 2339 Gorje, 489/8 k. o. 2338 Jesenica in 176/9 k. o. 2346 Orehek (priloga 3.1)
 4. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o kriterijih za izvedbo razpisa in določitev vrstnega reda za vstop v Stanovanjsko zadrugo Cerkno (priloga 4.1)
 5. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih posojil v Občini Cerkno (prilogi 5.1 in 5.2)
 6. Uskladitev cene storitve Pomoč družini na domu v Občini Cerkno (prilogi 6.1 in 6.2)
 7. Poslovanje javnih zavodov v letu 2020 (priloge 7.1, 7.2 in 7.3)
 8. Elaborat o oblikovanju cen komunalnih storitev v Občini Cerkno s predlogi sklepov (priloga 8.1)
 9. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno in Sklep o cenah gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Cerkno (priloga 9.1)
 10. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2020 (priloge 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 in 10.8)
 11. Letno poročilo Nadzornega odbora Občine Cerkno o ugotovitvah pri opravljenih nadzorih ter seznanitev z letnim programom dela Nadzornega odbora (priloge 11.1, 11.1a11.2, 11.3, 11.4, 11.5 in 11.6)
 12. Pobude in vprašanja svetnikov.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05/37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.