25. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – maj 2018

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0004/2018
Datum: 23.5.2018

Na podlagi 7. in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14)

S K L I C U J E M
25. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v četrtek 31. maja 2018 ob 17. uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ul. 9.

Predlagam naslednji d n e v n i   r e d :

   1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
   2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 24. seji občinskega sveta dne 29.3.2018.
    Poročilo o realizaciji sklepov.
   3. Mnenje lokalne skupnosti o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Cerkno.
   4. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Cerkno – hitri postopek.
   5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. – hitri postopek.
   6. Odlok o spremembah in dopolnitvah 03 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno – druga obravnava.
    Priloga 1
   7. Predlog elaboratov o oblikovanju cen komunalnih storitev v Občini Cerkno s predlogi sklepov.
   8. Letno poročilo o izvajanju kulture v Občini Cerkno
   9. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
    – Imenovanje nadomestnih članov Nadzornega odbora Občine Cerkno.
   10. Pobude in vprašanja svetnikov.

ŽUPAN:
Jurij Kavčič, l.r.

VABLJENI:
– člani sveta
– Mitja Dežela (k točki 3)
– Gregor Novaković, LTO Laufar Cerkno (k točki 4)
– novinarji*

V VEDNOST:
– Nadzorni odbor Občine Cerkno*
– Občinski svet Občine Idrija*
– Upravna enota Idrija*
– Preds. svetov KS v občini Cerkno*

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05/37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.
*Gradivo je posredovano po elektronski pošti.

VABILO:
Vabilo