24. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – marec 2018

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0003/2018
Datum: 20.3.2018

Na podlagi 7. in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14)

S K L I C U J E M
24. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v četrtek 29. marca 2018 ob 17. uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ul. 9.

Predlagam naslednji d n e v n i   r e d :

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 23. seji občinskega sveta dne 22.2.2018.
  Poročilo o realizaciji sklepov.
 3. Odlok o spremembah in dopolnitvah 04 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno – druga obravnava.
  Priloga 1, Priloga 2
 4. Poslovno poročilo za leto 2017 in finančni načrt za leto 2018 LTO Laufar Cerkno.
  Priloga 1, Priloga 2.
 5. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata Občin Idrija in Cerkno za leto 2017 v občini Cerkno.
  Priloga 1.
 6. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2017 – hitri postopek.
  (Poslovna poročila KS so poslana samo v elektronski obliki.)
  Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3 , Priloga 4, Priloga 5.
 7. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2018 – druga obravnava.
  Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3, Priloga 4, Priloga 5.
 8. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju april – junij 2018.
 9. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Cerkno – hitri postopek.
  (Gradivo je bilo posredovano v sklicu za 23. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno.)
 10. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno – druga obravnava.
  (Gradivo je bilo posredovano v sklicu za 23. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno.)
 11. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerkno – druga obravnava.
  (Pogoji, merila in metodologija za vrednotenje športnih programov so bila posredovana v sklicu za 23. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno.)
 12. Pravilnik o spremembah Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva.
 13. Letni program športa v Občini Cerkno za leto 2018.
  (Gradivo je bilo posredovano v sklicu za 23. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno.)
 14. Letni program kulture v Občini Cerkno za leto 2018.
  (Gradivo je bilo posredovano v sklicu za 23. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno.)
 15. Poslovanje javnih zavodov v letu 2017.
  Priloga 1, Priloga 2
 16. Soglasje k spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija.
 17. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
  – Imenovanje nadomestnih članov Nadzornega odbora Občine Cerkno.
  – Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Cerkno.
 18. Pobude in vprašanja svetnikov.

OPOMBA: Člani Statutarno pravne komisije ste del gradiva za sejo OS prejeli v sklicu za sejo komisije.

ŽUPAN:
Jurij Kavčič, l.r.

PRILOGA:
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih

VABLJENI:
– člani sveta
– LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. (k točki 3)
– LTO Laufar Cerkno (k točki 4)
– Medobčinski inšpektorat Občin Idrija in Cerkno (k točki 5)
– novinarji*

V VEDNOST:
– Nadzorni odbor Občine Cerkno*
– Občinski svet Občine Idrija*
– Upravna enota Idrija*
– Preds. svetov KS v občini Cerkno*

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05/37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.
*Gradivo je posredovano po elektronski pošti.

VABILO:
Vabilo