23. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – marec 2021

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-002/2021
Datum: 10. 3. 2021

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

23. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 18. marca 2021 ob 18:00 uri preko video konferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings (23. seja občinskega sveta https://us02web.zoom.us/j/81023745550)

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 22. redni seji občinskega sveta dne 2. 2. 2021
 3. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno in Sklep o cenah gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Cerkno (prilogi 3.1 in 3.2)
 4. Strateški načrt Mestne knjižnice in čitalnice Idrija za obdobje 2021 – 2026 (prilogi 4.1 in 4.2)
 5. Odlok o spremembah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerkno – skrajšani postopek (priloga 5.1)
 6. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (priloga 6.1)
 7. Letni program športa v Občini Cerkno za leto 2021 (priloga 7.1)
 8. Letni program za kulturo v Občini Cerkno za leto 2021 (priloga 8.1)
 9. Letno poročilo o uresničevanju ukrepov iz Akcijskega načrta v okviru zelene sheme slovenskega turizma (priloga 9.1)
 10. Soglasje k imenovanju direktorja LTO Laufar Cerkno (prilogi 10.1 in 10.2)
 11. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Idrija in Cerkno – druga obravnava (priloga 11.1)
 12. Pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 786/5 k. o. Gorenji Novaki (priloga 12.1)
 13. Odstop člana Nadzornega odbora Občine Cerkno (priloga 13.1)
 14. Pobude in vprašanja svetnikov

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05/37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.