23. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – februar 2018

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0001/2018
Datum: 12.2.2018

Na podlagi 7. in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14)

S K L I C U J E M
23. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v četrtek 22. februarja 2018 ob 17. uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ul. 9.

Predlagam naslednji d n e v n i   r e d :

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 22. seji občinskega sveta dne 21.12.2017.
  Poročilo o realizaciji sklepov.
 3. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2018– prva obravnava.
  Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3, Priloga 4.
 4. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Cerkno – hitri postopek.
  Priloga 1
 5. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno – hitri postopek.
 6. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerkno – prva obravnava.
 7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev v Občini Cerkno.
 8. Soglasje k spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija.
 9. Letni program športa v Občini Cerkno za leto 2018.
 10. Letni program kulture v Občini Cerkno za leto 2018.
 11. Sklep o ukinitvi javnega dobra.
 12. Pobude in vprašanja svetnikov.

ŽUPAN:
Jurij Kavčič, l.r.

OPOMBA: Člani Odbora za družbene in društvene dejavnosti ter Statutarno pravne komisije ste del gradiva za sejo OS prejeli v sklicih za seji odborov.

PRILOGA:
Vabilo

VABLJENI:
– člani sveta
– novinarji*

V VEDNOST:
– Nadzorni odbor Občine Cerkno*
– Občinski svet Občine Idrija*
– Upravna enota Idrija*
– Preds. svetov KS v občini Cerkno*

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05/37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.
*Gradivo je posredovano po elektronski pošti.