22. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – januar 2021

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-001/2021
Datum: 22. 1. 2021

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

22. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v torek 2. februarja 2021 ob 18:00 uri preko video konferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 21. redni seji občinskega sveta dne 28. 12. 2020
 3. Predstavitev nove pokrajinske zakonodaje s strani Državnega sveta (priloga 3.1)
 4. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno (priloge 4.1, 4.2 in 4.3)
 5. Soglasje k zadolžitvi javnega podjetja Komunala Idrija d. o. o. – podaljšanje limita na TRR (priloga 5.1)
 6. Strategija razvoja trajnostnega turizma v Občini Cerkno za obdobje 2021 – 2025 (priloga 6.1)
 7. Odlok o občinskih cestah Občine Cerkno – druga obravnava (priloga 7.1)
 8. Strategija za mlade v Občini Cerkno (priloga 8.1)
 9. Imenovanje novega člana Sveta zavoda LTO Laufar Cerkno (priloga 9.1)
 10. Imenovanje novega člana Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor (priloga 10.1)
 11. Imenovanje člana razvojnega sveta Severno Primorske (Goriške) regije (priloga 11.1)
 12. Imenovanje člana Odbora za označbo porekla idrijske čipke (priloga 12.1)
 13. Soglasje k imenovanju direktorja ZD Idrija (prilogi 13.1 in 13.2)
 14. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Idrija in Cerkno (priloga 14.1)
 15. Pravilnik o kriterijih za izvedbo razpisa in določitev vrstnega reda za vstop v Stanovanjsko zadrugo Cerkno (priloga 15.1)
 16. Pobude in vprašanja svetnikov

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05/37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

Povezava za udeležbo na seji: https://us02web.zoom.us/j/88148517341